فارسی|English

ماموريت

 • توليد وتوزيع انواع کمک فنر وانجام  خدمات بازرگانی مرتبط دربازارهای داخلی و خارجی

چشم انداز

 • سود آوری پايدار
 • مسلط بر بازار هدف
 • دستيابی به فرآيندهای کاری چابک و بهره ور
 • دستيابی به سرمايه های انسانی متخصص و با انگيزه

استراتژيهاي كلان

 • افزايش کارائی عملياتی ( کاهش قيمت تمام شده )
 • افزايش ظرفيت توليد و واردات
 • تمايز محصول ( افزايش کيفيت )

ارزشهاي سازماني

 • رضايتذينفعان
 • وحدت و همدلی
 • مسئوليت پذيری
 • خلاقيت و نوآوری

خـط مشي كيفيت شركت اينـداميـن

خـط مشي كيفيت شركت اينـداميـن

شركت كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا (سهامي عام)با مأموريت

توليد وتوزيع انواع کمک فنر وانجام  خدمات بازرگانی مرتبط دربازارهای داخلی و خارجی

 بعنوان اولين سازنده كمك فنرهاي هيدروليكي و تلسكوپي در ايران، با استعانت از درگاه ايزد منّان و با استفاده ازتجربيات متخصصان زبده خود،با تمام توان تلاش مينمايدتا محصولات خود رامنطبق بااستانداردها  ، الزامات و قوانين مرتبط وبادرنظرگرفتن منافع كلية ذينفعان ،در بخشهاي هدف، اعم از خودرو ساز ، بازار يدك ،كلية صنايع و سازمانهاي مرتبط وجامعه  توليد نمايد.

شركت ايندامين سايپا اهداف كلان ذيل رابعنوان چشم انداز براي خود تعريف نموده است:

1- سود آوری پايدار

2- مسلط بر بازار هدف

 3- دستيابی به فرآيندهای کاری چابک و بهره ور

 4- دستيابی به سرمايه های انسانی متخصص و با انگيزه

در اين راستا استراتژيهاي کلان  شركت در جهت كسب رضايت كلية ذينفعان و ارتقاء روابط حسنه فيمابين تعريف ميگردد:

الف- افزايش کارائی عملياتی ( کاهش قيمت تمام شده )

ب افزايش ظرفيت توليد و واردات

ج تمايز محصول ( افزايش کيفيت )

شرکت ايندامين سايپا  استراتژيهای متوازن حوزه کيفيت خود را با توجه به بسترهای ارتقاء فرهنگ سازمانی ، مديريت دانش ، افزايش رضايتمندی کارکنان و توسعه بستر تکنولوژی اطلاعات و داده ها بشرح ذيل تعريف نموده است :

1- افزايش کيفيت مواد و قطعات تامينی

2- نوسازی ماشين آلات

3- ارتقاء خود کنترلی و بازرسی

مسئوليت حفظ وارتقاءكيفيت محصولات بعهده كليه كاركنان ميباشد وكليه مسئولين موظفندتا از درك مفاد خط مشي و اهداف كيفيت توسط كاركنان خود اطمينان حاصل نمايند.

درراستای تحقق ارزشها ی سازمانی مديريت ارشد خود را متعهد به ايجاد محيطي دوستانه در راستاء تحقق رضايت ذينفعان ، وحدت و همدلی ، مسئوليت پذيری و خلاقيت و نوآوری ميداند.

مديريت ارشدسازمان مسئوليت هدايت واجراي نظام كيفيتISO/TS16949-2009باتأكيدبر خواسته هاي ويژه ذينفعان را بعهده داشته و ازطريق نماينده خود از كفايت و اثربخشي آن اطمينان حاصل مينمايد.

مجید محسنی مجد

مدير عامل