ارزش ها

عمل به احکام وقوانین دین مبین اسلام

رعایت قوانین ومقررات سازمانی وترویج فرهنگ مسئولیت پذیری،قانون گرایی وتعمیم آن

تلاش درجهت برقراری امنیت شغلی کارکنان سازمان

       رعایت اصل تکریم ارباب رجوع وذی نفعان سازمان

رعایت اصل حریم خصوصی،درجهت حفظ آبرو واسرارکارکنان

تلاش درجهت استقرار شایسته سالاری با تکیه برشتاسایی ومعرفی کارکنان متعهد ومتخصص

تعامل وهمکاری با مدیران وکارکنان جهت تحقق اهداف سازمانی

تلاش مضاعف درشناسایی وپیشگری ازآسیب مضر درسازمان

تلاش درجهت ایفای نقش حراست دانش محور

بهره مندی ازنگرشی کلان وبرنامه ریزی متناسب با فناوری های نوین

توجه لازم به رعایت سه اصل دقت،صحت وسرعت دربررسی گزارش های رسیده واقدام به موقع

تلاش درجهت ایفای نقش حراست اثرگزار،تصمیم ساز وپاسخگو

تلاش دجهت توسعه فرهنگ صداقت،خلاقیت،نوآوری وآموزش دربین کارکنان