ماموریت

جمع آوری اطلاعات واخباردرراستای صیانت ازپرسنل ومحیط وارزشهای انقلاب وتمامیت ارضی

ارزیابی اولیه وتشکیل پرونده پرسنلی برای کارکنان وپیمانکاران

تعیین صلاحیت کارکنان (استخدام،ارتقاء وجابجایی)،پیمانکاران ومشاغل حساس

کنترل وجلوگیری ازنفوذدرتردداتباع بیگانه براساس دستورالعمل ابلاغی مراجع ذی صلاح

برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز درپست های حراست

ایجاد محییطی امن با اقدامات حفاظتی درحوزه شبکه براساس دستورالعمل وایین نامه های مراجع ذی صلاح

حفاظت ازاسناد،مدارک طبقه بندی شده وجلوگیری ازسرقت اطلاعات

حفاظت ازاماکن،تاسیسات وتجهیزات شرکت

تکریم ارباب رجوع وحراست پاسخگو

حفاظت ازاوال وتجهیزات (نرم افزاری وسخت افزاری شرکت)

برنامه ریزی وشناخت نقاط قوت وقابل بهبود