چشم انداز

حرکت به سوی ایجادمحیطی امن به دور ازهرگونه قانون شکنی

جلوگیری ازهرگونه سوءاستفاده های احتمالی

مقابله با تهدید های داخلی وخارجی