دیدار مدیر حراست از آسایشگاه دزاشیب و عیادت از جان

دیدار مدیر حراست با جانبازان آسایشگاه دزاشیب